[Cosmo Fit Friday] 睡前開胸瑜伽操

Karen C.

平日經常用電腦、玩手機,肩膀容易「縮埋一舊」,不妨每晚臨睡前練習瑜伽,打開胸口,有助改善寒背問題。

更多影片